THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC CẢI THIỆN KXD, HKII (2020 - 2021) [1/25/]

 

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2021
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học cải thiện cho sinh viên học kỳ IInăm học 2020- 2021
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên hoàn chỉnh kiến thức và cải thiện kết quả học tập, Khoa Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức học cải thiện học kỳ IInăm học 2020 - 2021 như sau:
1. Điu kin đăng ký
-       Học sinh, sinh viên chưa đạt yêu cầu về điểm tổng kết học phần sau hai kỳ thi chính và phụ theo Quy chế.
-       Sinh viên có nhu cầu học lại để cải thiện điểm (Để điểm TBCTL cao hơn, kể cả SV điểm C, C+ có nhu cầu học vẫn được);
-       Sinh viên có nhu cầu đăng ký hoc học phần thay thế (học phần tương đương);
+ Sinh viên có học phần bị điểm F hoặc sinh viên có nhu cầu học để cải thiện điểm theo quy định có thể đăng ký học cải thiện học phần đó hoặc đổi sang học phần thay thế khác để cải thiện điểm TBCTL;
+ Sinh viên các khóa trước vì lý do thay đổi chương trình đào tạo, học phần bị điểm F hoặc học phần cần cải thiện không còn trong chương trình đào tạo ở những khóa tiếp theo thì đăng ký bằng học phần thay thế.
2. Thời gian tổ chức
-       Đối với các môn học có kế hoạch học tập trong 2 tuần đầu học kỳ (từ 18/01 đến 29/01): Học sinh – sinh viên chủ động đăng ký học ngay trong tuần bắt đầu học phần theo hình thức học ghép theo lớp. Học sinh – sinh viên đăng ký học lại tại phòng Quản lý đào tạo, nếu đăng ký chậm quá 20% số tiết của học phần thì không được phép vào lớp.
-       Đối với các môn học đăng ký tại Khoa, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/01/2021 lớp trưởng nộp mẫu đăng ký học cải thiện cho khoa. (mẫu tải tại web Khoa XD http://khoaxaydung.muce.edu.vn/include/details.asp?id=2879 )
* Riêng HS-SV đang trong giai đoạn ngừng học để trả nợ và HS-SV còn nợ học phần chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì đăng ký trực tiếp tại văn phòng thư ký các Khoa.
3. Học phí:
-       Học lớp riêng: Sinh viên đóng học phí học tại phòng thư ký các khoa.
-       Học ghép theo lớp: Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính kế toán.
Đề nghị sinh viên các lớp triển khai thực hiện tốt thông báo này.
Khoa Xây dựng thông báo!
 
Nơi nhận:
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Đăng trên website;
 
 
KHOA XÂY DỰNG
TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)
 
 
 
TS. Phạm Ngọc Tiến
 
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn