THÔNG BÁO
 
Đọc thêm
WEBLINK
 
 
THÔNG BÁO KHOA XÂY DỰNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC CẢI THIỆN HK1 23-24 KHOA XÂY DỰNG [9/18/]

 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG
KHOA XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Tuy Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2023
THÔNG BÁO
“Về việc tổ chức học cải thiện cho sinh viên Khoa Xây dựng
 học kỳ I năm học 2023- 2024”
 
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn chỉnh kiến thức và cải thiện kết quả học tập, Khoa Xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức học cải thiện học kỳ I năm học 2023 – 2024 như sau:
1. Điều kiện đăng ký
-       Sinh viên chưa đạt yêu cầu về điểm tổng kết học phần theo Quy chế;
-       Sinh viên có nhu cầu học lại để cải thiện điểm (Để điểm TBCTL cao hơn);
-       Sinh viên có nhu cầu đăng ký học học phần thay thế (học phần tương đương);
       -      Sinh viên có học phần bị điểm F hoặc sinh viên có nhu cầu học để cải thiện điểm theo quy định có thể đăng ký học cải thiện học phần đó hoặc đổi sang học phần thay thế khác để cải thiện điểm TBCTL;
       -     Sinh viên các khóa trước vì lý do thay đổi chương trình đào tạo, học phần bị điểm F hoặc học phần cần cải thiện không còn trong chương trình đào tạo ở những khóa tiếp theo thì đăng ký bằng học phần thay thế;
      -   Các môn sinh viên đăng ký HCT ban đêm theo khoa mở bắt buộc phải không thuộc kỳ hiện tại, nếu có môn ở kỳ hiện tại thì sinh viên phải đăng ký theo link chính khóa và theo học ở đầu kỳ (trừ trường hợp trùng lịch học, hoặc vì các lý do bất khả kháng khác được sự đồng ý của Khoa cho mở lớp);
   -    Không áp dụng cho sinh viên học vượt, rút học phần.
2. Thời gian tổ chức
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/9/2023, sinh viên đăng ký tại link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetEtJZckSrdELCSEdzrL6PRFbUbGOzSuwgDFKOLGrK-gz-vA/viewform
3. Học phí:
-       Học lớp riêng: Sinh viên đóng học phí HCT theo khoa mở lớp riêng đóng vào STK như sau:
           +   STK: 109000828793 Vietin Bank - Chủ TK: Võ Thị Việt Hà . Đối với những môn cô Việt Hà phụ trách;
+  STK: 100006835859 vietin bank - Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Hường. Đối với những môn cô Thu Hường phụ trách.
Đề nghị sinh viên các lớp triển khai thực hiện tốt thông báo này.
Trân trọng!
 
 
 
KHOA XÂY DỰNG
PHỤ TRÁCH KHOA
(Đã ký) 
TS. Nguyễn Văn Hải
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 20
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (0257).3 846 735. Email:khoaxaydung@muce.edu.vn